• خشنودی از پیشامدهای ناخوشایند بلندترین درجه یقین است
  • هرکه کرامت و بزرگواری نفس داشته باشد دنیا را پست انگارد
  • پر ارزش ترین مردم کسی است که دنیا را مایه ارزش خود نداند

  • پیوندهای تصویری

اهدای جوایز به دانش اموزان برتر

در روز 23 اسفند 93 جشن نیکوکاری برگزار شد

برگزاری جشن عبادت در روز 10 اسفند 93

میثاق با شهدای بهارستان

  • گزارش تصویری