• خشنودی از پیشامدهای ناخوشایند بلندترین درجه یقین است
  • هرکه کرامت و بزرگواری نفس داشته باشد دنیا را پست انگارد
  • پر ارزش ترین مردم کسی است که دنیا را مایه ارزش خود نداند

  • پیوندهای تصویری

  • گزارش تصویری